background
header
vlag_emmen
dot dot dot

Wij heten u van harte welkom op onze website.


 Persbericht Windmolens!

Gemeente kan met eigen Energieplan Regie terugnemen.

Met verbazing constateren wij dat het nieuwe College van Wakker Emmen, PvdA en CDA met betrekking tot plaatsing van Windmolens geen regie heeft genomen door een zelfstandige onderhandelingspositie te creëren ten opzichte van de Provincie Drenthe.

Na aankondiging dat het College kiest voor een Windmolenvrije Gemeente hadden wij verwacht dat Wakker Emmen het voortouw zou nemen in de ontwikkeling van een alternatief energieplan zonder dat plaatsing van windmolens nodig is. In de campagne was sprake van zonne energie en geothermie. Met een energieplan dat gelijkwaardig is aan een plan met Windmolens creëer je een eigen onderhandelingspositie die afwijzing door de Provincie kleiner maakt.

Ook is het vreemd dat het College of de fractie van Wakker Emmen na installatie van het nieuwe College, niet per omgaande een nieuw raadsbesluit aan de Gemeenteraad hebben voorgelegd om het vorige raadsbesluit om windmolens te plaatsen te veranderen in een besluit dat mogelijkheden creëert voor een Windmolenvrije Gemeente.

Hier lijkt sprake van een ragfijn politiek spel om te doen voorkomen dat er hard gestreden is om de Gemeente windmolenvrij te houden, maar in feite het overrulen van de Gemeente door de Provincie toe te staan. PvdA en CDA zijn eigenlijk voor windmolens, dus als College is er ook geen eenduidigheid.

Wij roepen het College en de Fractie van Wakker Emmen op om regie te tonen en opdracht te geven om als Gemeente een Energiebeleid te ontwikkelen zonder windmolens en dit bij de Provincie neer te leggen. Overleg en samenwerking met andere Gemeenten zou de onderhandelingspositie nog sterker kunnen maken. Windmolens zijn in alle opzichten niet duurzaam en er zijn betere alternatieven.

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.

˜ ˜ ˜

media
˜ ˜ ˜

werken

De overheid maakt gezinnen bewust kapot met
‘Hervorming Kinderregeling’

Per 1 januari 2015 gaat er een nieuwe regeling van kracht genaamd ‘Hervorming Kinderregeling‘. Deze regeling houdt zoveel in dat ouders in de bijstand net zoveel bijstand gaan krijgen als kinderloze mensen. De officiële lezing is dat dit alleenstaande ouders moet stimuleren om een baan te vinden. Waar de overheid steeds aan voorbij gaat, is dat er simpelweg geen banen te vinden zijn. Je kunt wel dure loketten maken bij arbeidsbureau’s of investeren in sollicitatietrainingen, maar als er geen werk is, valt er niets te solliciteren. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Deze regeling is dus simpelweg bruut en onmenselijk.........
Lees Verder...

˜ ˜ ˜

Drie simpele veranderingen om onze economie te redden!


Indien niet getoond kun je de NL-ondertiteling aanzetten!


Bron...
www.positivemoney.org
˜ ˜ ˜

werken
Welke impact heeft een Basisinkomen op werk en uw eigen leven? Lees Meer....
˜ ˜ ˜

feul
CV Ketel Vervanging Ontwikkeld, Gebruikt Veel Minder Gas Voor Warmte En Electriciteit!! Lees Meer....(Engels)
˜ ˜ ˜

wind
Nieuw Type Windmolen Geeft 600% Meer Rendement!! Lees Meer....(Engels)
˜ ˜ ˜

dump

Reactie Bestuursakkoord - Wakker Emmen, PvdA en CDA

Algemeen

Dit bestuursakkoord is niet veel anders dan het vorige! Meer dan 15.000 mensen hebben gekozen voor verandering maar ze krijgen met dit akkoord meer van hetzelfde.

Het is wederom een bedrijfsvisie waarbij de afdeling Gemeente Emmen uitvoert wat de landelijke Corporatie wil. Deze corporatie bestaat uit banken en multinationals die uiteindelijk het overheidsbeleid bepalen. De politici voeren dit uit en de media verdedigen dit op straffe van uitsluiting, chantage of de ‘doodstraf’. Het is politiek en het gaat niet over Mensen. De grondwet en Gemeentewet bieden genoeg ruimte om wél voor het investeren in Mensen te kiezen. Wél voor een eigen energieplan te kiezen. Maar je moet wel durven deze ruimte te nemen. Helaas ontkennen partijen gewoon dat dit kan en het blijken gewoon angsthazen.

We zullen zien of dit College tegen de landelijke en lokale agenda in durft te gaan. Kies voor mensen en eigen beleid! Draai bezuinigingen terug en schrap onnodige uitgaven zoals het marketingbeleid. Kom met een eigen energieplan zonder windmolens om hiermee tegenwicht te bieden. Daarmee creëer je onderhandelingsruimte. Haal het nieuwe belevenispark van de subsidiekraan ten gunste van de belastingbetaler. De 5 miljoen voor Dorpen is natuurlijk veel te weinig om te kunnen spreken van een gelijke verdeling van middelen. Er zal nog meer bezuinigingsleed worden doorgevoerd terwijl dit niet nodig is als je van een andere visie uitgaat en je voor je inwoners opkomt in plaats van ze te blijven uitpersen.

Er zitten een aantal goede aanzetten in maar vaak zijn ze ook weer in tegenspraak met elkaar. Ze zijn niet genoeg om van een trendbreuk te spreken. Er is geen sprake van integraal, oftewel samenhangend beleid. Soms is het erg moralistisch en gaat juist niet uit van de behoefte van de inwoners. Een evenwichtige verdeling van gelden over de dorpen zien we nog niet en dat iedere inwoner telt ook niet. Wij zien niet de maatregelen en de sociale infrastructuur om dit goed te organiseren.

Oorzaken van zogenaamd buitensporig gedrag worden niet opgelost maar er is sprake van symptoombestrijding die de problemen juist kunnen verergeren. Blijkbaar is dat ook de wens.

Economisch beleid is gebaseerd op oude aannames en is niet erg vernieuwend en zal de werkeloosheid en armoede niet oplossen. Negatieve effecten van huidig beleid blijven bestaan en moeten dus worden bestreden, dit kost onnodig veel geld.

Het écht oplossen hiervan zal op termijn juist veel geld in de gezondheidszorg en het sociale domein besparen. Het ruimte geven aan alle zienswijzen is daarbij uitgangspunt.

Reactie per thema

In de preambule geen woord over de mensen die in de Gemeente wonen, hoewel ze de basis uitmaken van deze Gemeente. Individuele vrijheid en maatschappelijke samenhang worden nog steeds als tegenstelling gezien, terwijl dit juist in elkaars verlengde ligt. Vanuit gezondheid, vrijheid en balans ontstaat een natuurlijke solidariteit.

De bezuinigingen in de thuiszorg worden gek genoeg niet teruggedraaid, ondanks dat ‘Wakker Emmen’ hier oppositie tegen heeft gevoerd. Er komt weliswaar meer geld van het Rijk voor het uitvoeren van de zorg door de Gemeente, maar de vraag is of dit genoeg is. Waarschijnlijk moeten onze inwoners hierop wachten tot het voorjaar van 2015 om zekerheid te krijgen. Dit is natuurlijk onverantwoord. De Gemeente moet alle benodigde zorg borgen voordat ze gaat reorganiseren en voor onrust gaat zorgen. De verzorgingshuizen moeten ouderen die dit niet willen niet dwingen om te verhuizen (dit gebeurt nu wel) maar hier moet een regeling voor worden getroffen zodat ze daar kunnen blijven wonen. Wees menselijk. Alles draait om mensen en niet om cijfers.

Verder kan men met het akkoord alle kanten uit en staat er weinig in dat echt is uitgewerkt. We zien een tegenstelling en geen eenduidigheid in het feit dat de Gemeente initiatieven van inwoners wil steunen maar tegelijkertijd de regie wil behouden. Het beslissingsrecht van inwoners zou voorop moeten staan. Wij voorzien dan ook forse meningsverschillen en een Gemeente die beleid wil doordrukken en dit zal veel frustratie opleveren en geen harmonie en samenwerking. Er is blijft dus een tegenstelling bestaan tussen inwoners en de Gemeente en dit zou juist opgelost dienen te worden. De Gemeente wil investeren in cultuur, maar tegelijkertijd laten ze de CQ failliet gaan omdat er geen daadkracht wordt getoond.

De Wethouders hebben zoveel beleidsterreinen onder zich dat de Wethouder daar nooit allemaal regie over kán voeren. De ambtenaren houden de macht en bepalen het beleid en de Wethouders lopen achter de feiten aan, verwachten wij. Er is ook geen sprake van overplaatsing van ambtenaren naar de wijken en dorpen om daadwerkelijk met de inwoners te werken aan het vlottrekken van projecten en het oplossen van de lokale problemen. Problemen worden daardoor niet opgelost en conflicten niet doorbroken.

Er staat ook niets in over het anders inrichten van de ambtelijke organisatiestructuur om efficiënter en servicegerichter te kunnen werken. Het sneller afwerken van bouw;- horecavergunningen vergt bijvoorbeeld een andere manier van werken. Tuinders lopen al jaren te hoop tegen de gemeente om hun energieproject voor elkaar te krijgen. Projectontwikkelaars en grote projecten krijgen dit wel snel voor elkaar! Hoe kan dit?

Wij vinden het een kwalijke zaak dat een toekomstig Wethouder in een gesprek met ons vertelt dat er hier en daar nog wat ‘franje’ is om op te bezuinigen, en als wij dan vragen waar het geld dan vandaan moet komen als de ‘franje’ op is, dat hij dan verwacht dat de economische crisis wel weer voorbij is. Als je als Gemeente bijvoorbeeld, al je grond verkocht hebt, waar haal je dan je geld vandaan? Is verkopen een goede basis voor financieren van de Gemeente? Is leasen/pachten niet veel beter? De jaarrekeningen van 2010-2013 komen, volgens een onafhankelijke registeraccountant, niet overeen met de werkelijkheid. De hele begroting is niet meer dan een interne rekentruc. Burgemeester Bijl zei tegen ons toen we hem ons programma aanboden en we over de begroting begonnen dat "geld alleen maar om te rekenen is" de begroting is dus alleen maar een ‘rekenmodel’. Het is maar dat iedereen dit beseft!

Het hele marketingbeleid blijft ook hetzelfde terwijl Wakker Emmen hiertegen oppositie heeft gevoerd. Het lijkt ons weggegooid geld. De economische visie is hetzelfde beleid en zal volgens ons niet de werkeloosheid en armoede oplossen. Het is een oogkleppenbeleid. Wetenschappers zeggen ook dat er niet meer werk komt voor iedereen, vanwege toenemende automatisering. Dit College past het economisch beleid niet echt aan op de werkelijkheid omdat je dan echt je koers moet veranderen. Een nieuwe visie ontbreekt. De maatschappij verandert maar de politiek blijf de zaken de komende vier jaar net zo benaderen als de jaren daarvoor. Een achteruitgang dus. Geen regionaal tegenwicht tegen de globalisering, weinig regionaal gewortelde werkgelegenheid. Geen ontlasting voor kleine ondernemers. Geen rentevrij investeringsfonds.

Bij veiligheid is de vraag wie de wijkagent controleert en aanstuurt? Er zijn vele gevallen bekend waar inwoners problemen hebben, dit aankaarten bij de wijkagent, en deze vervolgens niets doet of geen actie durft te ondernemen om deze conflicten of problemen op te lossen.

Het College is voor inbreiding. Dit betekent dat open stukken groen in de gemeente steeds meer worden volgebouwd. Dit lijkt ons geen goed plan. Met toenemende warmte en regen moet het water kunnen worden opgenomen. Natuurlijke buffers zijn hiervoor belangrijk. Meer stenen nemen de warmte op en houden deze vast waardoor het dus in de stedelijke gebieden warmer wordt. Dus zorg voor voldoende groene ruimtes en bouw niet alles vol.

Soevereine Onafhankelijke Pioniers Emmen.

˜ ˜ ˜

fokke
Houd De Gemeente Emmen Financiële Informatie Achter?
Uit een berekening van de onafhankelijke registeraccountant drs. L.W. Verhoef is naar boven gekomen dat in de jaarrekening 2013 van de Gemeente Emmen, waarschijnlijk met opzet, foutieve bedragen worden genoemd! Dit geld ook voor alle jaarrekeningen vanaf 2000! Dit is een ernstige zaak en zou dan ook tot de bodem moeten worden uitgezocht, echter na de publicatie van deze berekening (op 1 mei 2014) werd het al snel weer stil en zit de deksel weer op de (doof)pot! Zo lijkt het motto van de gemeente: "Als je er niet over praat dan bestaat het niet" Lees hier alles....

˜ ˜ ˜

De S.O.P.N. ‘Souverein Onafhankelijke Pioniers Emmen’ is een groep mensen die maatschappelijk en/of bestuurlijk actief wil zijn om de samenleving en de wijze waarop ze bestuurd wordt te vernieuwen.
Wij ontwikkelen alternatieven die buiten de huidige (*corporate) structuren om kunnen functioneren. Zodat mensen, organisaties, wijken en dorpen meer vrijheid en ruimte kunnen krijgen om zich naar eigen keuze te ontwikkelen en hun leven op de eigen gekozen manier in te richten.
*corporate = bedrijfs

˜ ˜ ˜

Ons verkiezingsprogramma van 2014 staat online en is nog steeds actueel! -lees verder...-

˜ ˜ ˜

NU AANMELDEN ALS KANDIDAAT VOOR 2018? DAT KAN HIER!

˜ ˜ ˜

Muzikale Ondersteuning Voor Een Basisinkomen

˜ ˜ ˜

ALLE KIEZERS HEEL ERG BEDANKT!
Oproep: We staan voor dit jaar nog € 2472,- Rood!
Elk bedrag is welkom;
NL53 INGB 0006 2349 05 t.n.v. SOPN afd. Gemeente Emmen te Emmen.
Nogmaals bedankt voor uw hulp!

˜ ˜ ˜
25 april 2014
staatsschuld

PERSBERICHT: POSTERACTIE OP VERKIEZINGSBORDEN!
Vanaf heden hangen er op de verkiezingsborden posters met een belangrijk bericht.
Als dit bedrog erkend zou worden was er geen discussie meer over bezuinigingen, plegen mensen geen zelfmoord meer omdat ze het financieel niet meer redden, hoeven er geen ouderen gedwongen te worden te verhuizen, is er geen economische crisis.
Wellicht willen jullie aandacht besteden aan dit thema! Het gaat erom dat de Overheid weer (rentevrij)geld gaat scheppen en dat recht dat ze aan de banken hebben gegeven/verkocht weer terugnemen.

Tekst op de poster;
Nederland heeft een staatsschuld van 451 miljard euro. Dit geld is voornamelijk geleend bij private banken die dit geld gemaakt hebben uit het niets.
Deze last hangt als een molensteen om de nek van onze samenleving. Overheden kunnen ook zelf geld creëren uit het niets en de hoeveelheid in omloop onder controle houden. Dan wordt de staatsschuld nul.
Juist: U heeft kennis genomen van het grootste bedrog uit de geschiedenis van de mensheid!

Met vriendelijke groet,
S.O.P.N. EMMEN.

˜ ˜ ˜
windmolens

Windmolens! Hoezo GROENE stroom?
Op vrijdag 11 april organiseerde Stichting Don Quichot een.....Lees verder.

˜ ˜ ˜
left lijn right
munt

Lokaal Geld, Complementaire Munt, Kan Dat?
De S.O.P.N. heeft tijdens haar campagne veel aandacht.....Lees verder.

˜ ˜ ˜
left lijn right

Wij bieden een alternatief voor de huidige manier en stijl van besturen en de onrechtmatige bezuinigingen.
Achtergronden kunt u lezen bij de thema′s en in ons verkiezingsprogramma van 2014!

logo

GA VOOR EEN NIEUWE START!

VOOR UZELF EN VOOR ALLE DORPEN EN WIJKEN VAN ONZE GEMEENTE.

WIJ BIEDEN EEN ALTERNATIEF VOOR DE ONRECHTMATIGE BEZUINIGINGEN.

WIJ BIEDEN EEN ALTERNATIEF VOOR DE MANIER WAAROP ONZE GEMEENTE AL DECENNIA BESTUURD WORDT.

WORDT HIER LID VAN ONZE BEWEGING EN WERK MEE AAN DE VERANDERING.


Laat u niet langer uitpersen!

laat u niet langer uitpersen

 • Door alle onrechtmatige bezuinigingen die ingevoerd zijn en die nog ingevoerd gaan worden.
 • Door de onvrijheid die er is vanwege de regelgeving en de bureaucratische papierwinkel.
 • Door de uitsluiting van nieuwe en aanvullende visie's op gebieden als energie, gezondheid en onderwijs.
 • Door het plaatsen van mensen in hokjes omdat iedereen zou moeten voldoen aan de norm.
 • Doordat er meestal zonder de inwoners wordt besloten en communicatie eenrichtingsverkeer is.
 • Doordat de agenda van Den Haag en Brussel gevolgd wordt en niet die van de bewoners van onze Gemeente.
 • Doordat we voor alles teveel betalen.

De crisis, de krimp en bezuinigingen is niet iets wat ons overkomt, het is beleid, het is een keuze.


Onze maatregelen laat de economie en samenleving weer opbloeien!

openbloeien

 • Door er voor te zorgen dat iedereen elke maand rond kan komen. Wij heffen de armoede op.
 • Door goede basisvoorzieningen om de zorgen over het levensonderhoud weg te nemen.
 • Door samenwerking tussen inwoners en bedrijven door ze dichter naar elkaar toe te brengen en regionale bedrijven met elkaar te verbinden.
 • Door een parallelle munt in te voeren zodat er rentevrij kan worden geïnvesteerd en toch de begroting op orde kan worden gebracht en kan blijven.
 • Door te heronderhandelen over de huidge rentedragende schulden.
 • Door bezuinigingen op (thuis)zorg en sociale voorzieningen terug te draaien.
 • Door vrijere regelgeving en bestemmingsplannen door meer met afspraken te werken.
 • Door ruimte te bieden voor zelfbeschikking en zelfbestuur voor mensen, wijken, dorpen en organisaties.
 • Door voorkomen van corruptie, en openheid en transparantie te stimuleren.
 • Door echte democratie in te voeren, visieontwikkeling vanuit de inwoners, referenda.
 • Door beslissingsrecht terug te geven aan inwoners, zelforganisaties, wijken en dorpen.
 • Door de werkwijze van de gemeente anders te organiseren.
 • Door de mens en menselijkheid weer centraal te stellen.
 • Door te Investeren in mensen, dorpen en kleinschalige projecten. Rentevrije kredieten te verstrekken.

De S.O.P.N. wil laten zien dat we als mensen, dorpen en wijken en als Gemeente andere keuzes kunnen maken om onafhankelijker te kunnen functioneren en weer soeverein kunnen zijn. We moeten wel veranderen omdat onze huidige systemen en inrichting van de samenleving steeds meer vastlopen en niet meer voldoen aan de innerlijke behoeften van ons mensen, maar vaak de belangen dienen van banken, multinationals en andere belangengroepen. Dit is mede de achtergrond van de sterk gestegen zorgkosten, want mensen kunnen zich hiermee steeds minder verbinden.

De S.O.P.N. Gemeente Emmen is een bestuurlijke beweging en geen partij. Wij zijn in de Gemeente Emmen actief om de samenleving en de wijze waarop ze functioneert en bestuurd wordt te vernieuwen.

Via de themagroepen of lokale groepen in de verschillende dorpen en wijken van de Gemeente Emmen kun je in contact komen met ons. Ons gehele programma staat HIER en u kunt dit gratis downloaden!

˜ ˜ ˜
left lijn right

Als Je Op Leeftijd Komt Bezit Je Veel Levenservaring.
Het is belangrijk het respect voor ouderen.....Lees verder.

˜ ˜ ˜
left lijn right

Rutger Bregman.

Is 32 uur per week nietjes tellen echt de kortste weg naar werk?

Lees meer...

left lijn right
˜ ˜ ˜
˜ ˜ ˜
left lijn right

Vrijheid is het recht om je zin te doen,
zolang het niet botst met de vrijheid...
van iemand anders die hetzelfde recht heeft.


http://www.freedom-seeker.com/

˜ ˜ ˜

Help met onze belangrijke taak!

Alle beetjes helpen!

t.n.v. SOPN afd Gemeente Emmen

dot Disclaimer facebook dot