back
header
vlag_emmen
dot dot dot

Wij heten u van harte welkom op onze website.

˜ ˜ ˜

De Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen (SOPE) is een groep mensen die maatschappelijk en/of bestuurlijk actief is om de samenleving en de wijze waarop ze is ingericht en bestuurd wordt te vernieuwen.
Wij onderzoeken huidige structuren en ontwikkelen alternatieven die buiten de huidige (*corporate) systemen om kunnen functioneren. Zodat mensen hun leven op de eigen gekozen manier kunnen inrichten en organisaties, wijken en dorpen vrijheid en de ruimte hebben om zich volgens eigen keuze te ontwikkelen en te organiseren.
*corporate = bedrijfs
˜ ˜ ˜

Stop bouw 55 mtr flat voor bibliotheek Emmen! Persbericht

Wij zijn een petitie gestart ter ondersteuning van de omwonenden rond de bibliotheek van Emmen. Omwonenden hebben aangegeven geen voorstander te zijn van het bouwen van een 55 meter hoge flat, vlak voor de bibliotheek op de hoek van de Hondsrugweg en de N381. De wijze van besluitvorming is wederom eenzijdig. Dit is niet in samenspraak met de omwonenden en de erkende overleg partner bedacht. Achteraf kan er bezwaar worden gemaakt, maar dit is vaak mosterd na de maaltijd. We hopen dat u dit bericht wilt publiceren.

Stop bouw 55 mtr flat voor bibliotheek Emmen!

Teken hier de petitie!

Omwonenden hebben al aangegeven dat ze liever geen flat van 55 meter wensen op de hoek, vlak voor de bibliotheek van Emmen. Het is een hele kleine ruimte om op te bouwen en verpest het huidig aangezicht van de bieb. Tevens komt het gebouw voor bestaande woningen te staan, waardoor uitzicht en zonlicht belemmert worden. Ook de manier waarop de besluitvorming gaat is ongewenst. Dit project wordt wederom tegen de zin van de omwonenden doorgedrukt, als we geen tegengeluid laten horen. De Erkende Overleg Partner is niet bij voorbaat bij de plannen betrokken. De omwonenden ook niet. Er worden plannen medegedeeld maar niet gezamenlijk besproken of het wel een goed idee is. De Gemeenteraad moet tegen dit plan stemmen. Het College en de Raad zouden toch gaan luisteren naar de inwoners? De besluitvorming van alle projecten dienen vanuit de inwoners georganiseerd te worden en niet van bovenaf te worden opgelegd.

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

SOPE Voorstel aan Gemeente Voor Regelvrije Bijstand!

Regelvrije Bijstand
Geen regels voor uitkeringsgerechtigden stimuleert uitstroom

Inleiding
De Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen zoekt draagvlak om een experiment op te zetten om te onderzoeken en aan te tonen dat het invoeren van een basis inkomen werkt! Het basisinkomen zorgt ervoor dat mensen ondernemender, gezonder, vrijer en gelukkiger worden. Dit zorgt uiteindelijk voor minder aanspraak op de gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen.

In ons vorige gesprek met de Wethouders Bos en Arends van 8 december 2014 bleek dat zij het basisinkomen niet zien zitten en het houden van een experiment ook niet. Ze hebben wel gevraagd om ons voorstel voor een regelvrije bijstand verder uit te werken. Wij zijn voor een regelvrije bijstandsuitkering (WWB). Wie nu in een bijstandsuitkering zit is eigenlijk gevangen omdat er niets vanuit eigen initiatief mag. Wij hebben dit als voorstel in dit document uitgewerkt.

De Heer Arends gaf in het gesprek aan dat ons voorstel en benadering vanuit een andere levensvisie voortkomt en een andere kijk op mensen. In onze visie heeft elk mens meerdere benaderingen in zich, maar kiest voor het één of andere. Elke levensvisie zou gereflecteerd moeten worden in het gevoerde beleid. Nu wordt er alleen uitgegaan van de stok, de wortel en de preek. Daar zou een beleidselement aan toe gevoegd dienen te worden. Namelijk die van vertrouwen, zodat men vanuit eigen inzicht tot ontwikkeling kan komen en dit uiteindelijk zal leiden tot een natuurlijke uitstroom uit de bijstand. Wij hebben ons voorstel gebaseerd op de vragen die wij gesteld hebben en op de gemeentelijke beleidsnota participatiebeleid ‘werk en wederkerigheid’ van 13 januari 2015. Wij laten in dit voorstel de mogelijkheid open om er een experiment van te maken of deze beleidstoevoeging generiek in te voeren.

Huidige uitstroom
Uit antwoord op de door ons gestelde vragen bleek dat de uitstroom in 2014, 264 personen uit een bestand van 4.344 bijstandsgerechtigden was. De kosten die hiervoor gemaakt zijn, bedroegen 25.884 duizend euro per jaar per bijstandsgerechtigde aan begeleidingskosten (werkdeel), exclusief personeelskosten van de ambtenaren (8.185.000 gedeeld door 4344 WWB-ers is 1.884,20) en exclusief de kosten van de uitkering, 10.848 netto per persoon per jaar. Totaal 38.616 euro per bijstandsgerechtigde.

De arbeidsmarkt
Wij signaleren vooral een te beperkte manier van denken waardoor de noodzakelijke vernieuwing die vanuit mensen zelf voort kan komen, in de kiem gesmoord wordt. Er wordt teveel vanuit de markt gedacht en te weinig vanuit menselijkheid. De mens wordt gezien als productiefactor voor de economie met termen als arbeidsvermogen en arbeidsproductiviteit. De Gemeente, Ketenpartners en bedrijfsleven zien blijkbaar geen of onvoldoende kans om een gunstige en diverse regionale economie te creëren met banen voor iedereen. Anders waren er geen mensen zonder betaalde baan. Dit zou voor politici en beleidsmakers juist een signaal moeten zijn om te beseffen dat er missing links in het arbeidsmarktbeleid zijn. Het ligt volgens ons meer aan de aard van de arbeidsmarkt dan aan de mensen, dat er een afstand is tot de arbeidsmarkt. Vervolgens worden werkzoekenden verantwoordelijk gehouden om dit op te lossen, om zo snel als mogelijk weer een baan te vinden, terwijl er te weinig banen zijn. Dan worden er ook nog regels gesteld aan wat je wel en niet mag doen om een nieuwe baan te vinden. De opgelegde bezigheden (tegenprestatie, vrijwilligerswerk) worden vervolgens niet als normale banen betaald. Dit vinden wij de omgekeerde wereld.

regelvrijebijstand

In de uitzending van Nieuwsuur van 12 februari 2013 was de 24-jarige Marion uit Emmen te zien. Marion droomt van een toekomst als activiteitenbegeleider van jongeren. Ze heeft er voor geleerd en wil aan de slag, maar ze brengt elke dag de post rond in een wijk buiten Emmen. “Best leuk hoor, zegt ze, beter dan thuis zitten.” Maar het brengt haar droom niet dichterbij. Bij de post kan ze niet aan de slag en ervaring voor een baan in het jongerenwerk doet ze ook niet op.

Er wordt onomwonden gesteld op pagina 27 van de beleidsnota, dat betaald werk goed is voor elk. Maar hierbij worden dan geen factoren als stress, arbeid gerelateerde ziektes, werk gerelateerde schulden en arbeidsverzuim genoemd, die door ‘werken’ veroorzaakt worden.

Motivatie

 1. De werkloosheid is hoog in de Gemeente Emmen. Tevens maken velen gebruik van de verschillende voedselbanken. De koopkracht is niet hoog en detailhandels hebben het zwaar. Indien mensen geen perspectief hebben is de kans op het krijgen van stress en andere psychosomatische klachten groot, ook is de kans op verslavingen, et cetera hoger en dit kost de samenleving geld. Hierdoor wordt de gezondheidszorg en de welzijnszorg duurder. Dit komt in hoge mate op het bordje van de Gemeente terecht. Met de huidige decentralisatie en bezuinigingen wordt het allemaal steeds lastiger te betalen en wordt alle zorg steeds kariger en dit zal alleen maar voor meer problemen zorgen en meer geld gaan kosten of tot extra maatschappelijke problemen leiden. Het huidige WWB beleid en arbeidsmarktbeleid kost veel geld. Als we naar de mate van uitstroom van bijstandsgerechtigden kijken in 2014, en dus het effect van dit huidige gemeentelijk beleid bezien, dan is dit niet groot en het kost veel gemeenschapsgeld. Er zijn in 2014, 264 mensen uitgestroomd naar een betaalde baan en dit heeft afgerond per persoon 25.500 duizend euro gekost aan re-integratiegelden.

 2. Bijstandsgerechtigden moeten zich geen lijfeigenen hoeven voelen van de Gemeente. De Gemeente moet niet bepalen wat de bijstandsgerechtigde moet doen om weer aan het werk te komen, dat bepaald de bijstandsgerechtigde zelf(indien gewenst met begeleiding van de Gemeente). De Gemeente mag de bijstandsgerechtigde niet in een door hen gewenste mal van de huidige arbeidsmarkt persen, maar behoort de bijstandsgerechtigden de ruimte geven, zelf (nieuw) werk/inkomen te creëren. Wij voorspellen dat de uitstroom dan sneller toeneemt dan nu het geval is. Overigens is het verplicht opleggen van tegenprestatie of vrijwilligerswerk op straffe van een sanctie (korting op de uitkering) in strijd met het Europese Verdrag van de rechten van de mens, art. 4: verbod op slavernij. Het College voor de Rechten van de Mens waarschuwde al hiervoor omdat de eis tot een tegenprestatie al heel snel in juridische dwangarbeid zal uitmonden.

 3. Het is nu al wettelijk mogelijk om bijstandsgerechtigden een kwart van hun inkomsten te laten behouden. In de Gemeente Amsterdam is dit bestaand beleid.

 4. In een enquête van Binnenlands Bestuur i.s.m. actualiteitenprogramma De Monitor onder 473 abtenaren werk en inkomen, geeft één op de drie medewerkers aan de nieuwe bijstandsregels te streng te vinden. In plaats van uitkeringsgerechtigden te helpen op de arbeidsmarkt, lopen ze volgens hen vast in het woud der regels. De meeste ambtenaren kunnen zich goed voorstellen dat de nieuwe maatregelen uitkeringsgerechtigden tot wanhoop drijven. Nu al ziet gemiddeld 40% van de ambtenaren op de werkvloer dat de strengere aanpak leidt tot meer agressie. http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/regels-bijstand-onwerkbaar.9459289.lynkx

Beleidsinstrumenten
In het huidige beleid wordt er uitgegaan van de beleidsinstrumenten die samengevat kunnen worden met de volgende begrippen;

De Wortel: verleiden, De stok: dwang, De preek: moreel aanspreken.

Vreemd genoeg komen deze zaken niet voort uit het door de Gemeente bepleitte wederkerigheid, maar vanuit eenzijdigheid. Wij willen hier een instrument aan toevoegen. Namelijk die van;

Vertrouwen: vrije innerlijke ontwikkeling.

Vanuit de positieve psychologie (een stroming binnen de psychologie) http://www.positievepsychologie.nu/upload/PSY1311_W2_corr.pdf kunnen we leren dat door “het trekken aan een boom, de boom niet harder gaat groeien”. De mens heeft een natuurlijke groeimodus die niet kan worden of mag worden gestuurd. Vanuit vrijheid en een positieve houding ontstaat er weer nieuwe energie en interesse om verder te gaan. Nieuwe innovatie is hard nodig en juist door het geven van vertrouwen en vrijheid, kan er vernieuwing ontstaan. Het is dan belangrijk dit vanuit de Gemeente te faciliteren. Het verliezen van je baan kan een traumatische ervaring zijn, die verwerkt moet worden, en dit kost tijd. Mensen hebben de vrijheid nodig om weer te herstellen en nieuwe inspiratie op te doen en zelf te voelen en te weten wat hun volgende stap zal zijn. Hier druk op leggen kan averechts werken, en weer tot nieuwe zorgkosten leiden. Dus is het belangrijk vanuit de gemeentelijke begeleiding de vrijheid te bieden om tijd te nemen en de vrijheid te krijgen zelf nieuwe stappen te zetten. En hetgeen waar de bijstandsgerechtigde dan mee komt, zonder bureaucratische tegenargumenten en trajecten, te honoreren.

Met een regelvrije bijstand bedoelen we; Een bijstandsuitkering zonder dwang en regels. Regels voor bijwerken en de sollicitatieplicht wordt afgeschaft. Mensen kunnen zich via bijverdienen uit de bijstand werken. Bijverdiensten worden niet afgetrokken van de uitkering totdat men een duurzaam inkomen heeft opgebouwd of een betaalde baan heeft gevonden. Geen controle op samenwonen/meer persoon ’s huishoudens.

Experiment of generiek invoeren
Het kan in een experiment worden gegoten of het kan generiek worden ingevoerd. Een experiment zou minimaal drie jaar moeten duren en vanaf afstand gemonitord dienen te worden door een projectgroep met daarin onder meer wetenschappers vanuit meerder disciplines. De aannames die worden gedaan en andere vragen die dit experiment oproept worden onderzocht. Het experiment wordt afgestemd met de belastingdienst en de rijksoverheid. Het experiment kan samen met andere gemeentes (o.a. Groningen) worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en/of bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Na deze drie jaar wordt het project geëvalueerd. De hieronder genoemde varianten kunnen naast elkaar gaan lopen. Dan ontstaat er voldoende vergelijkingsmateriaal.

Voorstel I: De Gemeente maakt de Bijstand regelvrij en geeft uitkeringsgerechtigden toestemming om bij te verdienen en dit inkomen te houden, tot een inkomstenplafond van ongeveer 800 euro per persoon per maand. Zodra dit duurzaam in een periode van zes maanden hoger is geworden, kan de bijstand worden beëindigd. Alle andere verplichtingen zoals de sollicitatieplicht, re-integratietrajecten, scholingstrajecten, het doen van een tegenprestatie of vrijwilligerswerk worden ingetrokken. Dit kan generiek worden ingevoerd of als experiment voor een selecte groep. Het eigen risico van de Zorgverzekering wordt betaald en de eventuele schulden worden kwijtgescholden.

Voorstel II: Een regelvrije bijstand voor uitkeringsgerechtigden. Korting op bijverdiensten blijft in stand. Sollicitatie, - re-integratieplicht en plicht tot het doen van een tegenprestatie en/of vrijwilligerswerk verdwijnt. Dit geeft al enige verlichting, omdat de druk verdwijnt en eigen initiatief kan toenemen. Dit kan generiek worden ingevoerd of als experiment voor een selecte groep. Het eigen risico van de Zorgverzekering wordt betaald en eventuele (problematische) schulden worden kwijtgescholden.

Effecten
Mensen zullen eerst in zichzelf gaan investeren. Indien mogelijk hun gezondheidsklachten oplossen en andere achterstanden inlopen. Men kan weer zelf inkopen gaan doen zodat de druk op voedselbanken afneemt. Dit zorgt voor meer gezondheid en eigenwaarde. Dit is een noodzaak en een belangrijke voorwaarde. Want pas dan hebben mensen weer de ruimte om over andere zaken na te denken. Mensen gaan zich vervolgens afvragen: “wat wil ik nu echt?” Mensen worden weer ondernemender. Dit bevordert gezondheid en welzijn op korte en lange termijn. Mensen gaan leven en hun leven weer zelf ontdekken. Regelvrije en moreel vrije begeleiding zijn wenselijk. De koopkracht neemt toe en dit is belangrijk voor het MKB en de lokale economie. Mensen die nu zwartwerken naast de uitkering, gaan dit meer wit doen. Door voorstel II zal ook het eigen initiatief toenemen, al is de kans aanwezig dat dit (veel) langer gaat duren of uitstroom mislukt.

Organisatie
Mensen kunnen zichzelf aanmelden. De projectgroep die de mensen selecteert bestaat uit wetenschappers, procesbegeleiders en inwoners uit de Gemeente Emmen. De tijdsspanne waarin het experiment positieve resultaten gaat geven zal per persoon verschillen en het heeft geen zin om hier druk op te zetten. Als men als deelnemer wil, kan men zelf hulp inroepen van begeleiders die, vanuit respect voor de eigenwaarde, mensen begeleiden in wat men nodig heeft en wat men werkelijk wil. Alle (morele) beslissingen blijven bij de mensen en worden niet door de begeleiders genomen.

Bezuiniging
Een regelvrije bijstandsregeling brengt minder kosten met zich mee. Minder kosten voor re-integratie, begeleiding, controle en dus ook personeelskosten. Door deze bezuiniging kan er een visiecentrum worden opgezet waar men op vrijwillige basis begeleiding kan krijgen in het komen van wens naar realiteit.

Financieringsbronnen

Gemeente Emmen: Geld dat al aan de bijstand, armoedebestrijding en sociaal beleid wordt besteed.

Provincie Drenthe/Gemeente Emmen: Geld uit subsidie voor banenplannen.

NOM Noordelijke Ontwikkeling Maatschappij: Gelden uit innovatiefondsen

Onderzoeksgelden: Bestaande fondsen en Universiteiten.

Rijksoverheid: Sociale Zaken en Innovatiegelden.

Emmen, 18-02-2015.

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

Jammer genoeg alleen maar in het Engels!

˜ ˜ ˜

MENSEN

˜ ˜ ˜

EU Today!?
varoufakis_Willis

˜ ˜ ˜

Is alles Echt wat u op het nieuws ziet?

˜ ˜ ˜

Inspreek tekst voor de commissievergadering van donderdag 15 januari 2015.

Geachte voorzitter,

Ik sta hier namens de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Gemeente Emmen. Namens diegene die hun hypotheek niet meer kunnen betalen, en daardoor op straat komen te staan. Namens die ondernemers die onder andere renteswaps opgedrongen hebben gekregen en onnodig veel rente betalen en daardoor steeds moeilijker hun bedrijf overeind kunnen houden. Overal in ons land, ook binnen de Gemeente Emmen.

De Gemeente Emmen bezuinigd en de Partijen in deze Raad steunen dat en dat doet de inwoners op allerlei vlakken pijn. Vele mensen weten niet meer hoe de eindjes aan elkaar te knopen, door de stapeling aan maatregelen. De armoede in de Gemeente Emmen stijgt. De kosten nemen daardoor voor de Gemeente alleen maar toe. U als raad en college denkt dat het noodzakelijk is om te bezuinigen en dreigt met rampspoed als er niet bezuinigd wordt. Partijen roeren zich alleen als bijv. sportverenigingen of inwoners in opstand komen, wethouder briest dan wat en het gaat gewoon weer op de oude voet verder. Wachten op de groei van de economie is niet de oplossing, omdat deze stagneert. Het is steeds meer een vicieuze cirkel. Het wordt tijd dat deze tunnelvisie doorbroken wordt. Wij werden tijdens de campagne uitgelachen om onze voorstellen rond het basisinkomen, rentevrije fondsen, rentevrije hypotheken en een rentevrije complementaire munt. Maar deze voorstellen doorbreken juist deze vicieuze cirkel en leiden tot een nieuwe ontwikkeling waarmee problemen als armoede en krimp en al haar neveneffecten worden opgelost.

Gelukkig komen er steeds meer initiatieven om iets aan de werkelijke oorzaak van de crisis te doen. In steeds meer steden ontstaan initiatieven voor experimenten met een basisinkomen en regelvrije bijstand. Ook steeds meer lokale afdelingen van Politieke partijen spreken zich hiervoor uit!

Er ontstaan ook initiatieven om iets te doen aan de geldschepping door private banken, de rente, de schuldeneconomie die daardoor ontstaat en om de politiek op te dragen voor haar inwoners op te komen en niet de private banken te blijven steunen in hun handelen.

Op 19 februari is er een toneelstuk te zien in Theater de Muzeval dat heet De verleiders: “door de Bank genomen” waarin bekende acteurs als Tom de Ket, Pierre Bokma, Leopold Witte en Victor Löw laten zien dat wij niet zomaar staan te zwetsen, maar aantonen hoe de banken functioneren en hoe de rente en schuldeneconomie om steeds meer bezuinigingen vraagt, die uiteindelijk niet nodig zijn.

Wij willen alle raadsleden en leden van het College oproepen om naar deze voorstelling toe te gaan en dan een debat hierover in de raad te voeren en met eigen oplossingen te komen waar de inwoners van onze gemeente écht baat bij hebben. Het is een zeer succesvolle voorstelling en bezoekers zijn geschokt en vroegen steeds om actie. De acteurs zijn afgelopen dinsdagavond in de uitzending van De Wereld Draait een burgerinitiatief gestart om de politiek te vragen een einde te maken aan private geldschepping en dit over te laten aan de Overheid of publieke instelling. Binnen twee dagen zijn er nu al 40.000 handtekeningen binnen. Meer bezuinigingen kunnen daarmee worden voorkomen. In afwachting daarvan kan de gemeente Emmen ook Nu al actie ondernemen.

Wij vragen de raad om het College voor te stellen het volgende te doen;

Allen het www.burgerinitiatiefonsgeld.nu te tekenen.

Ga met de private banken in de Gemeente praten en zoek naar mogelijkheden om socialer met mensen om te gaan die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Nu zwerven er mensen op straat of van logeeradres naar logeeradres;

Zodat Banken mensen niet meer hun huis uit kunnen zetten, maar creatieve oplossingen bedenken om dit te voorkomen. De Gemeente mag huisuitzettingen niet toestaan, niet door eigen beleid, niet door de Banken en ook niet van huurders door de woningbouwcorporaties. Maak hier een einde aan!

Zodat banken Ondernemers geen wurgcontracten door hoge rentes meer aansmeren.

Organiseer en stimuleer betere voorlichting van ondernemers over de risico’s van rentedragende leningen.

Als gemeente een rentevrij fonds in te stellen om inwoners en ondernemers te helpen, rentevrij lenen en rentevrije hypotheken mogelijk te maken. Er is een rentevrije bank in oprichting. De initiatiefnemers zijn gaarne bereid met het College mee te denken.

De gemeentelijke kredietbank rentevrij te maken.

Als gemeente een complementaire munt in te voeren en een circulaire regionale economie te bevorderen.

Als College op zoek te gaan naar andere fondsen en mogelijkheden in binnen en buitenland om de noodzaak tot bezuinigingen te verminderen en op te heffen.

Ga met ondernemers en inwoners in gesprek om gezamenlijk beleid en oplossingen te ontwikkelen in plaats van alleen eenzijdige dictaten op te leggen. Op alle beleidsterreinen! Het strenger aanpakken van werkzoekenden is niet humaan, helpt totaal niet en zal averechts gaan werken. Los belemmeringen op en maak de bijstand regelvrij. Wij gaan hiervoor een voorstel schrijven en we hopen dat dit dan snel door het College en de Raad wordt overgenomen.

Laat dit, en de voorstelling op 19 februari in de Muzeval eens bezinken en vertaal het op uw eigen manier in voorstellen. Wij zijn benieuwd en hopen dat u het er niet bij laat zitten en onze inwoners niet langer in de kou laat staan! Lachen is een natuurlijke reflex bij nieuwe voorstellen en ook bij schaamte. Deze problemen serieus nemen, er niet voor weglopen, en oplossen, is dringend noodzakelijk voor al onze inwoners!

Dank u voorzitter!

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.

˜ ˜ ˜

Nieuw Burgerinitiatief!
Op 13 januari start er een burgerinitiatief om het parlement te bewegen de geldschepping weer in publieke handen onder te brengen en niet meer aan private banken over te laten.
Teken en deel dit burgerinitiatief!
Ook is er op 19 februari een voorstelling in het Theater De Muzeval van 'De Verleiders: Door De Bank Genomen'
Een toneelstuk over hoe de huidige financiële en bankenwereld in elkaar zit.
SOPE.

˜ ˜ ˜

Gaat het dit jaar (2015) dan toch gebeuren?
Je buren weten het altijd als eerste.
Forget Russia or China
Why the Netherlands
May Be First to Launch a Gold Backed Currency.

Lees hier hoe het zit (Engels)...

˜ ˜ ˜

Jaaroverzicht 2014 van de echte nieuwsmedia!

˜ ˜ ˜

Gemeente Emmen, Zo kan het ook!

Met dank aan Martin Vrijland.

˜ ˜ ˜

geld
Basisinkomen schept werk en sociaal dienstbetoon
Het basisinkomen maakt deeltijdwerk aantrekkelijker vanwege minder verlies van inkomen. Robots vergen geen sociale voorzieningen en hun loon wordt lager naarmate de techniek voortschrijdt.
Door: Bart Nooteboom, emeritus hoogleraar innovatiebeleid.
Lees hier het hele artikel...

˜ ˜ ˜

- ETATISME -
Het geloof dat de overheid verkondigt!
Kijk hier voor een duidelijke maar schokkende uitleg!
WAARSCHUWING! VIDEO BEVAT MOGELIJK SCHOKKENDE BEELDEN.
(Nederlands ondertiteld.)

˜ ˜ ˜

Experiment Bijstandsuitkering zonder regels in Gemeente Emmen.

Afgelopen woensdag hebben wij als Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen een voorstel voor een experiment rond een regelvrije bijstandsuitkering (WWB) aan alle fractievoorzitters In de Gemeenteraad van Emmen gestuurd.

In het kort gaat het erom om drie jaar een experiment uit te voeren bij een diverse groep bijstandsgerechtigden waarbij er geen regels rond bijwerken en sollicitatieplicht gelden en men mag bijverdienen en het verdiende geld mag houden om zichzelf uit de bijstand te werken. Een tweede aspect is het verhogen van de bijstandsnorm tot het minimumloon om te zorgen dat de armoede verzacht wordt en de meest schrijnende achterstanden kunnen worden weg gewerkt. Het eigen risico wordt indien nodig betaald en als er schrijnende schulden zijn, worden deze kwijtgescholden. De eigenwaarde neemt zo weer toe omdat met niet meer naar de voedselbank hoeft maar gewoon inkopen kan doen. Men kan weer wat lucht ademen en er ontstaat weer innerlijke ruimte om eigen initiatieven te ondernemen. Nu wordt er vaak zwart gewerkt en dit werk wordt dan wit. Dit beperkte experiment stellen we voor omdat de Gemeente dit kan uitvoeren omdat de Gemeenteraad zelf de bijstandsnorm kan bijstellen. Tevens kan dit experiment worden afgestemd met de Rijksoverheid en de Belastingdienst. Mensen met andere landelijke betaalde uitkeringen kunnen hier nog geen gebruik van maken, wellicht kan dit in een later stadium georganiseerd worden als de eerste fase succesvol blijkt te zijn.

Wij stellen dit voor omdat er niet genoeg volwaardige banen zijn en de huidige banenplannen ook niet voldoende banen scheppen. Dus waarom bijstandsgerechtigden in armoede laten zitten als er ook andere oplossingen zijn?

We wachten rustig af wat de reacties zullen zijn. We hebben in de begeleidende brief ruimte geboden om in onderling overleg tot voor de fracties werkbare voorstellen te komen die ze kunnen indienen als initiatiefvoorstel.

De Wethouder in Groningen heeft gezegd in het Dagblad van het Noorden open te staan voor een regelvrije bijstand. Dus hopelijk gaat dit door en volgt de Gemeente Emmen dit voorbeeld?

˜ ˜ ˜

Vrijheid is het recht om je zin te doen,
zolang het niet botst met de vrijheid...
van iemand anders die hetzelfde recht heeft.

˜ ˜ ˜

Gratis geld
GRATIS GELD!
Het kan!

Laat u hier informeren

˜ ˜ ˜

Aanbeveling voor de Gemeenteraad Emmen.
Inbreng Commissievergadering van 1 september 2014

Op 1 september hebben we in de Gemeenteraad ingesproken en een alternatief gegeven om de Windmolenparken tegen te kunnen houden. (zie het artikel hieronder.) Wakker Emmen en het College blijven volhouden dat ze niets hebben kunnen doen en niets meer kunnen doen om de Windmolen Parken tegen te houden. Men heeft ons inziens niet alle beleidsmatige en juridische mogelijkheden doorlopen! Men heeft te snel de handdoek in de ring gegooid en de Provincie alle mogelijkheden gegeven om ons te laten overrulen. Wij geven hier in ieder geval 10 mogelijke acties die ondernomen hadden kunnen worden en sommigen kunnen nog steeds ondernomen worden.

1. Tijdens de onderhandelingen of daarna een strategie bepalen over hoe een Windmolenvrije Gemeente te bereiken en alle stappen inventariseren die genomen kunnen worden.

2. Geen precedent scheppen in het Bestuursakkoord door de mogelijkheid te noemen dat de Provincie zou kunnen overrulen.

3. Het opstellen van een alternatief Energieplan.

4. Onderzoek doen naar lopende procedures en opstelling van anderen Gemeenten.

5. Samen optrekken met die Gemeenten die ook Windmolenvrij wensen te blijven naar Provincie en Rijk.

6. In de brief van Juli van het College aan de Provincie alleen aankondigen dat de Gemeente Windmolenvrij wil blijven maar wel wil praten over een alternatieve invulling van de energiedoelstellingen.

7. Als College onderzoek vragen aan de faculteit bestuursrecht van een Universiteit in relatie tot de mogelijke ruimte om beleidsvrijheid op dit punt te kunnen gebruiken en de het gebruik of misbruik van de onderlinge IPO code, die de verhouding tussen de diverse bestuurslagen regelt.

8. Onderzoek instellen of vragen naar de belangenverstrengeling van hoofdrolspelers en financiële belangen die er spelen.

9. Aanvechten eventuele onrechtmatigheid bij het subsidies verstrekken aan bedrijven de Windmolen parken gaan bouwen en gaan exploiteren.

10. Aanvechten inefficiëntie van opbrengst Windmolens en efficiëntie ten opzicht van andere duurzame energiebronnen.

Er zijn nog vele andere beleidsmatige en juridische stappen mogelijk! Maar het College en Wakker Emmen lopen liever weg van hun verantwoordelijkheden en toezeggingen. Ga eens wat doen en lieg niet over het feit dat ze helaas niet meer tegen te houden zijn en dat er alles is gedaan om ze tegen te houden. Het College heeft zich bewust of onbewust LATEN overrulen.

Ook is het vreemd dat in de theorie dat het College kiest voor plaatsing van de Windmolen, het College inclusief Wakker Emmen kiest voor een afstand van 1000 meter tussen woningen en Windmolens terwijl in een bijeenkomst van vorig jaar in Barger-Compascuum volgens een Portugese Professor blijkt dat een minimale afstand van 5000 meter nodig is of ten minste 2.500 duizend meter. Het is dus belangrijk om de 1000 meter aan te vechten en dat onderzoek te gebruiken om aan te tonen dat er grote gezondheidsrisico’s kleven aan het toestaan van een afstand van 1000 meter. Door hiermee zomaar akkoord te gaan belazer je ook de kiezer!

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen.

˜ ˜ ˜

Origineel artikel.
Inbreng Commissievergadering van 1 september 2014

Gemeente Emmen: Neem met eigen Energieplan Regie terug

Ik sta hier namens de 658 inwoners die op de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen hebben gestemd. Ook al hebben we nu geen raadszetel, we zullen deze mensen de komende jaren blijven vertegenwoordigen.

Met verbazing constateren wij dat het nieuwe College van Wakker Emmen, PvdA en CDA met betrekking tot plaatsing van Windmolens geen regie heeft genomen door een zelfstandige onderhandelingspositie te creëren ten opzichte van de Provincie Drenthe. Waar is het Zelfbewustzijn van de Gemeente toch, Waar is de beleidsvrijheid gebleven?

Na aankondiging dat het College heeft gekozen voor een Windmolenvrije Gemeente hadden wij verwacht dat het College en/of Wakker Emmen het initiatief zou nemen in de ontwikkeling van een Alternatief Energieplan zonder dat plaatsing van windmolens nodig is. In de campagne was sprake van zonne energie en geothermie. Wij en anderen zoals Vrolijk Emmen hebben eigen alternatieven aangedragen. Wanneer gebeurt hier iets mee? Met een eigen energieplan dat gelijkwaardig is aan een plan met Windmolenparken creëer je een onderhandelingspositie die afwijzing hiervan door de Provincie vrijwel onmogelijk maakt. Er zijn zelfs ondernemers in de Gemeente Emmen die plannen hebben ontwikkeld om zonne-energie snel mogelijk te maken. Luister en maak hier gebruik van.

Ook is het vreemd dat het College en/of de fractie van Wakker Emmen na installatie van het nieuwe College, niet per omgaande een nieuw raadsbesluit aan de Gemeenteraad heeft voorgelegd om het vorige raadsbesluit om windmolens te plaatsen te veranderen in een besluit dat mogelijkheden creëert voor een Windmolenvrije Gemeente. En per omgaande een gesprek met de Provincie heeft aangevraagd om uw standpunt toe te lichten en uitstel van besluit heeft gevraagd zodat U met een alternatief kon komen.

Hier lijkt sprake van een ragfijn politiek spel om te doen voorkomen dat U hard gestreden heeft om de Gemeente windmolenvrij te houden, maar in feite het overrulen van de Gemeente door de Provincie toe te staan. PvdA en CDA zijn eigenlijk voor windmolens, dus als College is er ook geen eenduidigheid.

Wij zijn verbijsterd dat er toch windmolens geplaatst gaan worden. Wij willen graag weten van het gehele College en Wethouder van der Weide wat u precies gedaan heeft om te voorkomen dat U zich door de Provincie laat overrulen. Alles wat we weten is dat u een gesprek gemist heeft bij de Provincie en het lijkt erop dat u niet voldoende eigen initiatief heeft getoond. Ook willen we graag weten wat de wethouders en fracties van CDA en PvdA in de Gemeenteraad en Provincie hebben gedaan om hun Collega te helpen het doel van een Windmolenvrije Gemeente dichterbij te brengen. Het is te makkelijk om alleen de Provincie of Wakker Emmen hierop aan te kijken. De bedongen ruimte om de windmolens in andere Gemeenten te plaatsen is natuurlijk belachelijk als U eerst zelf steeds de bezwaren tegen Windmolenparken heeft benoemd. Dit is niet erg geloofwaardig.

Wij roepen het College en vooral de Wethouders en de Fractie van Wakker Emmen op om bij hun standpunt van een Windmolenvrije Gemeente te blijven en NU regie te tonen en per omgaande opdracht te geven om als Gemeente een Energiebeleid te ontwikkelen zonder mega windmolens en dit bij de Provincie neer te leggen. Overleg en samenwerking met andere Gemeenten zou de onderhandelingspositie nog sterker kunnen maken. In de hele Provincie is er verzet bij de Inwoners. Maak daar gebruik van. Mega Windmolens zijn in alle opzichten niet duurzaam en er zijn betere en efficiëntere alternatieven.

Wakker Emmen; Doe dit de inwoners van de Monden en Runde Veen niet aan! U kunt geen Windmolenparken plaatsen zonder draagvlak bij inwoners. U heeft er onder andere de Verkiezingen mee gewonnen. Wij nemen dan ook aan dat de Fractie van Wakker Emmen dit plan niet steunt en het vertrouwen in dit College opzegt, mocht ze dit beleid voortzetten! Dank U wel!

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

˜ ˜ ˜

media
˜ ˜ ˜

werken

De overheid maakt gezinnen bewust kapot met
‘Hervorming Kinderregeling’

Per 1 januari 2015 gaat er een nieuwe regeling van kracht genaamd ‘Hervorming Kinderregeling‘. Deze regeling houdt zoveel in dat ouders in de bijstand net zoveel bijstand gaan krijgen als kinderloze mensen. De officiële lezing is dat dit alleenstaande ouders moet stimuleren om een baan te vinden. Waar de overheid steeds aan voorbij gaat, is dat er simpelweg geen banen te vinden zijn. Je kunt wel dure loketten maken bij arbeidsbureau’s of investeren in sollicitatietrainingen, maar als er geen werk is, valt er niets te solliciteren. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Deze regeling is dus simpelweg bruut en onmenselijk.........
Lees Verder...

˜ ˜ ˜

Drie simpele veranderingen om onze economie te redden!


Indien niet getoond kun je de NL-ondertiteling aanzetten!


Bron...
www.positivemoney.org
˜ ˜ ˜

werken
Welke impact heeft een Basisinkomen op werk en uw eigen leven? Lees Meer....
˜ ˜ ˜

feul
CV Ketel Vervanging Ontwikkeld, Gebruikt Veel Minder Gas Voor Warmte En Electriciteit!! Lees Meer....(Engels)
˜ ˜ ˜

wind
Nieuw Type Windmolen Geeft 600% Meer Rendement!! Lees Meer....(Engels)
˜ ˜ ˜

dump

Reactie Bestuursakkoord - Wakker Emmen, PvdA en CDA

Algemeen

Dit bestuursakkoord is niet veel anders dan het vorige! Meer dan 15.000 mensen hebben gekozen voor verandering maar ze krijgen met dit akkoord meer van hetzelfde.

Het is wederom een bedrijfsvisie waarbij de afdeling Gemeente Emmen uitvoert wat de landelijke Corporatie wil. Deze corporatie bestaat uit banken en multinationals die uiteindelijk het overheidsbeleid bepalen. De politici voeren dit uit en de media verdedigen dit op straffe van uitsluiting, chantage of de ‘doodstraf’. Het is politiek en het gaat niet over Mensen. De grondwet en Gemeentewet bieden genoeg ruimte om wél voor het investeren in Mensen te kiezen. Wél voor een eigen energieplan te kiezen. Maar je moet wel durven deze ruimte te nemen. Helaas ontkennen partijen gewoon dat dit kan en het blijken gewoon angsthazen.

We zullen zien of dit College tegen de landelijke en lokale agenda in durft te gaan. Kies voor mensen en eigen beleid! Draai bezuinigingen terug en schrap onnodige uitgaven zoals het marketingbeleid. Kom met een eigen energieplan zonder windmolens om hiermee tegenwicht te bieden. Daarmee creëer je onderhandelingsruimte. Haal het nieuwe belevenispark van de subsidiekraan ten gunste van de belastingbetaler. De 5 miljoen voor Dorpen is natuurlijk veel te weinig om te kunnen spreken van een gelijke verdeling van middelen. Er zal nog meer bezuinigingsleed worden doorgevoerd terwijl dit niet nodig is als je van een andere visie uitgaat en je voor je inwoners opkomt in plaats van ze te blijven uitpersen.

Er zitten een aantal goede aanzetten in maar vaak zijn ze ook weer in tegenspraak met elkaar. Ze zijn niet genoeg om van een trendbreuk te spreken. Er is geen sprake van integraal, oftewel samenhangend beleid. Soms is het erg moralistisch en gaat juist niet uit van de behoefte van de inwoners. Een evenwichtige verdeling van gelden over de dorpen zien we nog niet en dat iedere inwoner telt ook niet. Wij zien niet de maatregelen en de sociale infrastructuur om dit goed te organiseren.

Oorzaken van zogenaamd buitensporig gedrag worden niet opgelost maar er is sprake van symptoombestrijding die de problemen juist kunnen verergeren. Blijkbaar is dat ook de wens.

Economisch beleid is gebaseerd op oude aannames en is niet erg vernieuwend en zal de werkeloosheid en armoede niet oplossen. Negatieve effecten van huidig beleid blijven bestaan en moeten dus worden bestreden, dit kost onnodig veel geld.

Het écht oplossen hiervan zal op termijn juist veel geld in de gezondheidszorg en het sociale domein besparen. Het ruimte geven aan alle zienswijzen is daarbij uitgangspunt.

Reactie per thema

In de preambule geen woord over de mensen die in de Gemeente wonen, hoewel ze de basis uitmaken van deze Gemeente. Individuele vrijheid en maatschappelijke samenhang worden nog steeds als tegenstelling gezien, terwijl dit juist in elkaars verlengde ligt. Vanuit gezondheid, vrijheid en balans ontstaat een natuurlijke solidariteit.

De bezuinigingen in de thuiszorg worden gek genoeg niet teruggedraaid, ondanks dat ‘Wakker Emmen’ hier oppositie tegen heeft gevoerd. Er komt weliswaar meer geld van het Rijk voor het uitvoeren van de zorg door de Gemeente, maar de vraag is of dit genoeg is. Waarschijnlijk moeten onze inwoners hierop wachten tot het voorjaar van 2015 om zekerheid te krijgen. Dit is natuurlijk onverantwoord. De Gemeente moet alle benodigde zorg borgen voordat ze gaat reorganiseren en voor onrust gaat zorgen. De verzorgingshuizen moeten ouderen die dit niet willen niet dwingen om te verhuizen (dit gebeurt nu wel) maar hier moet een regeling voor worden getroffen zodat ze daar kunnen blijven wonen. Wees menselijk. Alles draait om mensen en niet om cijfers.

Verder kan men met het akkoord alle kanten uit en staat er weinig in dat echt is uitgewerkt. We zien een tegenstelling en geen eenduidigheid in het feit dat de Gemeente initiatieven van inwoners wil steunen maar tegelijkertijd de regie wil behouden. Het beslissingsrecht van inwoners zou voorop moeten staan. Wij voorzien dan ook forse meningsverschillen en een Gemeente die beleid wil doordrukken en dit zal veel frustratie opleveren en geen harmonie en samenwerking. Er is blijft dus een tegenstelling bestaan tussen inwoners en de Gemeente en dit zou juist opgelost dienen te worden. De Gemeente wil investeren in cultuur, maar tegelijkertijd laten ze de CQ failliet gaan omdat er geen daadkracht wordt getoond.

De Wethouders hebben zoveel beleidsterreinen onder zich dat de Wethouder daar nooit allemaal regie over kán voeren. De ambtenaren houden de macht en bepalen het beleid en de Wethouders lopen achter de feiten aan, verwachten wij. Er is ook geen sprake van overplaatsing van ambtenaren naar de wijken en dorpen om daadwerkelijk met de inwoners te werken aan het vlottrekken van projecten en het oplossen van de lokale problemen. Problemen worden daardoor niet opgelost en conflicten niet doorbroken.

Er staat ook niets in over het anders inrichten van de ambtelijke organisatiestructuur om efficiënter en servicegerichter te kunnen werken. Het sneller afwerken van bouw;- horecavergunningen vergt bijvoorbeeld een andere manier van werken. Tuinders lopen al jaren te hoop tegen de gemeente om hun energieproject voor elkaar te krijgen. Projectontwikkelaars en grote projecten krijgen dit wel snel voor elkaar! Hoe kan dit?

Wij vinden het een kwalijke zaak dat een toekomstig Wethouder in een gesprek met ons vertelt dat er hier en daar nog wat ‘franje’ is om op te bezuinigen, en als wij dan vragen waar het geld dan vandaan moet komen als de ‘franje’ op is, dat hij dan verwacht dat de economische crisis wel weer voorbij is. Als je als Gemeente bijvoorbeeld, al je grond verkocht hebt, waar haal je dan je geld vandaan? Is verkopen een goede basis voor financieren van de Gemeente? Is leasen/pachten niet veel beter? De jaarrekeningen van 2010-2013 komen, volgens een onafhankelijke registeraccountant, niet overeen met de werkelijkheid. De hele begroting is niet meer dan een interne rekentruc. Burgemeester Bijl zei tegen ons toen we hem ons programma aanboden en we over de begroting begonnen dat "geld alleen maar om te rekenen is" de begroting is dus alleen maar een ‘rekenmodel’. Het is maar dat iedereen dit beseft!

Het hele marketingbeleid blijft ook hetzelfde terwijl Wakker Emmen hiertegen oppositie heeft gevoerd. Het lijkt ons weggegooid geld. De economische visie is hetzelfde beleid en zal volgens ons niet de werkeloosheid en armoede oplossen. Het is een oogkleppenbeleid. Wetenschappers zeggen ook dat er niet meer werk komt voor iedereen, vanwege toenemende automatisering. Dit College past het economisch beleid niet echt aan op de werkelijkheid omdat je dan echt je koers moet veranderen. Een nieuwe visie ontbreekt. De maatschappij verandert maar de politiek blijf de zaken de komende vier jaar net zo benaderen als de jaren daarvoor. Een achteruitgang dus. Geen regionaal tegenwicht tegen de globalisering, weinig regionaal gewortelde werkgelegenheid. Geen ontlasting voor kleine ondernemers. Geen rentevrij investeringsfonds.

Bij veiligheid is de vraag wie de wijkagent controleert en aanstuurt? Er zijn vele gevallen bekend waar inwoners problemen hebben, dit aankaarten bij de wijkagent, en deze vervolgens niets doet of geen actie durft te ondernemen om deze conflicten of problemen op te lossen.

Het College is voor inbreiding. Dit betekent dat open stukken groen in de gemeente steeds meer worden volgebouwd. Dit lijkt ons geen goed plan. Met toenemende warmte en regen moet het water kunnen worden opgenomen. Natuurlijke buffers zijn hiervoor belangrijk. Meer stenen nemen de warmte op en houden deze vast waardoor het dus in de stedelijke gebieden warmer wordt. Dus zorg voor voldoende groene ruimtes en bouw niet alles vol.

Soevereine Onafhankelijke Pioniers Emmen.

˜ ˜ ˜

fokke
Houd De Gemeente Emmen Financiële Informatie Achter?
Uit een berekening van de onafhankelijke registeraccountant drs. L.W. Verhoef is naar boven gekomen dat in de jaarrekening 2013 van de Gemeente Emmen, waarschijnlijk met opzet, foutieve bedragen worden genoemd! Dit geld ook voor alle jaarrekeningen vanaf 2000! Dit is een ernstige zaak en zou dan ook tot de bodem moeten worden uitgezocht, echter na de publicatie van deze berekening (op 1 mei 2014) werd het al snel weer stil en zit de deksel weer op de (doof)pot! Zo lijkt het motto van de gemeente: "Als je er niet over praat dan bestaat het niet" Lees hier alles....

˜ ˜ ˜

Ons verkiezingsprogramma van 2014 staat online en is nog steeds actueel! -lees verder...-

˜ ˜ ˜

NU AANMELDEN ALS KANDIDAAT VOOR 2018? DAT KAN HIER!

˜ ˜ ˜

Muzikale Ondersteuning Voor Een Basisinkomen

˜ ˜ ˜

ALLE KIEZERS HEEL ERG BEDANKT!
Oproep: We staan voor dit jaar nog € 963,- Rood!
Elk bedrag is welkom;
NL53 INGB 0006 2349 05 t.n.v. SOPN afd. Gemeente Emmen te Emmen.
Nogmaals bedankt voor uw hulp!

˜ ˜ ˜
windmolens

Windmolens! Hoezo GROENE stroom?
Op vrijdag 11 april organiseerde Stichting Don Quichot een.....Lees verder.

˜ ˜ ˜
left lijn right
munt

Lokaal Geld, Complementaire Munt, Kan Dat?
De S.O.P.N. heeft tijdens haar campagne veel aandacht.....Lees verder.

˜ ˜ ˜
left lijn right

Wij bieden een alternatief voor de huidige manier en stijl van besturen en de onrechtmatige bezuinigingen.
Achtergronden kunt u lezen bij de thema′s en in ons verkiezingsprogramma van 2014!

logo

GA VOOR EEN NIEUWE START!

VOOR UZELF EN VOOR ALLE DORPEN EN WIJKEN VAN ONZE GEMEENTE.

WIJ BIEDEN EEN ALTERNATIEF VOOR DE ONRECHTMATIGE BEZUINIGINGEN.

WIJ BIEDEN EEN ALTERNATIEF VOOR DE MANIER WAAROP ONZE GEMEENTE AL DECENNIA BESTUURD WORDT.

WORDT HIER LID VAN ONZE BEWEGING EN WERK MEE AAN DE VERANDERING.


Laat u niet langer uitpersen!

laat u niet langer uitpersen

 • Door alle onrechtmatige bezuinigingen die ingevoerd zijn en die nog ingevoerd gaan worden.
 • Door de onvrijheid die er is vanwege de regelgeving en de bureaucratische papierwinkel.
 • Door de uitsluiting van nieuwe en aanvullende visie's op gebieden als energie, gezondheid en onderwijs.
 • Door het plaatsen van mensen in hokjes omdat iedereen zou moeten voldoen aan de norm.
 • Doordat er meestal zonder de inwoners wordt besloten en communicatie eenrichtingsverkeer is.
 • Doordat de agenda van Den Haag en Brussel gevolgd wordt en niet die van de bewoners van onze Gemeente.
 • Doordat we voor alles teveel betalen.

De crisis, de krimp en bezuinigingen is niet iets wat ons overkomt, het is beleid, het is een keuze.


Onze maatregelen laat de economie en samenleving weer opbloeien!

openbloeien

 • Door er voor te zorgen dat iedereen elke maand rond kan komen. Wij heffen de armoede op.
 • Door goede basisvoorzieningen om de zorgen over het levensonderhoud weg te nemen.
 • Door samenwerking tussen inwoners en bedrijven door ze dichter naar elkaar toe te brengen en regionale bedrijven met elkaar te verbinden.
 • Door een parallelle munt in te voeren zodat er rentevrij kan worden geïnvesteerd en toch de begroting op orde kan worden gebracht en kan blijven.
 • Door te heronderhandelen over de huidge rentedragende schulden.
 • Door bezuinigingen op (thuis)zorg en sociale voorzieningen terug te draaien.
 • Door vrijere regelgeving en bestemmingsplannen door meer met afspraken te werken.
 • Door ruimte te bieden voor zelfbeschikking en zelfbestuur voor mensen, wijken, dorpen en organisaties.
 • Door voorkomen van corruptie, en openheid en transparantie te stimuleren.
 • Door echte democratie in te voeren, visieontwikkeling vanuit de inwoners, referenda.
 • Door beslissingsrecht terug te geven aan inwoners, zelforganisaties, wijken en dorpen.
 • Door de werkwijze van de gemeente anders te organiseren.
 • Door de mens en menselijkheid weer centraal te stellen.
 • Door te Investeren in mensen, dorpen en kleinschalige projecten. Rentevrije kredieten te verstrekken.

De S.O.P.N. wil laten zien dat we als mensen, dorpen en wijken en als Gemeente andere keuzes kunnen maken om onafhankelijker te kunnen functioneren en weer soeverein kunnen zijn. We moeten wel veranderen omdat onze huidige systemen en inrichting van de samenleving steeds meer vastlopen en niet meer voldoen aan de innerlijke behoeften van ons mensen, maar vaak de belangen dienen van banken, multinationals en andere belangengroepen. Dit is mede de achtergrond van de sterk gestegen zorgkosten, want mensen kunnen zich hiermee steeds minder verbinden.

De S.O.P.N. Gemeente Emmen is een bestuurlijke beweging en geen partij. Wij zijn in de Gemeente Emmen actief om de samenleving en de wijze waarop ze functioneert en bestuurd wordt te vernieuwen.

Via de themagroepen of lokale groepen in de verschillende dorpen en wijken van de Gemeente Emmen kun je in contact komen met ons. Ons gehele programma staat HIER en u kunt dit gratis downloaden!

˜ ˜ ˜
left lijn right

Als Je Op Leeftijd Komt Bezit Je Veel Levenservaring.
Het is belangrijk het respect voor ouderen.....Lees verder.

˜ ˜ ˜
left lijn right

Rutger Bregman.

Is 32 uur per week nietjes tellen echt de kortste weg naar werk?

Lees meer...

left lijn right
˜ ˜ ˜
˜ ˜ ˜
left lijn right

Vrijheid is het recht om je zin te doen,
zolang het niet botst met de vrijheid...
van iemand anders die hetzelfde recht heeft.


http://www.freedom-seeker.com/

˜ ˜ ˜

Help met onze belangrijke taak!

Alle beetjes helpen!

t.n.v. SOPN afd Gemeente Emmen
Nodig voor onze projecten:
Basisinkomen: € 9.900,-
Tesla generator: € 9.850,-
Parallelle munt: € 5.000,-

dot Disclaimer facebook dot